perjantai 30. joulukuuta 2016

KELAN LÄÄKEKORVAUKSISTA JA OMAVASTUUSTA VUONNA 2017

Lääkekorvauksissa on vuonna 2017 jälleen tuo 50 euron vuotuinen alku omavastuu kaikille yli 18-vuotiaille.
Kelan normaali korvauslääkkeiksi luettavista apteekin tuotteista on kelakorvaus tällä hetkellä 40 prosenttia.
Pitkäaikaissairauksien  erikois korvausluokat säilyvät ennallaan, jolloin lääkkeen hinnasta Kela korvaa joko 65 tai 100 %. Jos lääke kuuluu 100 % korvattaviin, joutuu siitä maksamaan 4,5 euroa/lääke.
Usein joudut kuitenkin vaihtamaan lääke nimestä toiseen vastaavaan, sen mukaan minkä lääkkeen viitehintaa on halvin. 
Tällöin apteekki tiedustelee sinulta, voiko vaihdon tehdä.
Jos et ota halvinta vaihtoehtoa, joudut sitten maksamaan lääkkeistäsi enemmän.

Saadaksesi tuon kelan erikoiskorvausluokan korvauksen, joudut hakemaan sitä erikseen lääkärinlausunnolla B.
Tällöin sinun on ainakin silloin, kun sairaus on vasta todettu, käytettävä lääkettä puolen vuoden ajan, jotta nähtäisiin, että siitä on sinulle todella apua sairauteesi.

Jos hakemuksesi hyväksytään kela lähettää sinulle uuden kela-kortin, jonka takapuolelle on merkitty erikoiskorvausluokka ja sairauden numero. Korvaus lyhenteet ovat YE (100) ja AE (65). 
Diabetes ja epilepsia lääkkeiden kelakorvauksiin on tulossa vuoden 2017 alussa muutoksia.
Lisätietoja saat kelasta tai apteekista.

lauantai 22. lokakuuta 2016

KUNTOUTUSTUKI

Määräajaksi myönnettävä kuntoutustuki on työkyvyttömyyseläke, jonka tavoitteena on edistää työhön paluuta. Tukea saa työkykyä ylläpitäviin ja kuntouttaviin toimiin sekä työkyvyn selvittämiseen. Tuen saannin ehtona on hoito- tai kuntoutussuunnitelma tai sen valmistelu. Kuntoutustuki on samansuuruinen kuin normaali työkyvyttömyyseläke.

HOITOTUET

Hoitotukia saavat eläkkeellä olevat, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen päivittäisistä askareistaan.

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vamma tai sairauden vuoksi johdosta ainakin vuoden ajan. Sitä maksetaan vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai korvauksen tai takuueläkkeen saajalle.
Perusvammaistuki on 70,52 euroa vuonna 2018, korotettu hoitotuki 153,63 euroa ja ylin hoitotuki 324,85 euroa.

Veteraanilisän määrä on 105,13 euroa kuukaudessa.

Ei eläkkeellä olevan hoitotuet ovat myös porrastettu 3 katekoriaan. Ne ovat:
perus vammaistuki 92,14
korotettu vammaistuki 215,00
ja ylin vammaistuki on 416,91.

TULKKAUS

Kuulo-,kuulonäkö- ja puhevammaisten tulkkauspalvelua haetaan Kelasta. Tulkkauspalvelua voi saada työssä käyntiin, opiskeluun, asointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen ja virkistykseen. Kuulonäkövammaisella henkilöllä on oikeus tulkkauspalveluun 360 tuntia vuodessa. Kuulonäkövamma on kuulon ja näön toimintarajoitteiden yhdistelmä. Kun näkö ei vamman takia voi kompensoida kuulon alenemaa eikä kuulo vamman takia voi kompensoida näön alenemaa on seurauksena kuulonäkövamma.
Perinteisesti kuulo- ja näkövammoja tutkitaan ja hoidetaan erikseen. Se saattaa johtaa siihen, ettei aistivammojen yhdistelmää – kuulonäkövammaa – havaita eikä seurata asianmukaisin kuntoutustoimenpitein.
Kuurosokeat henkilöt eivät ole täysin kuuroja ja sokeita, vaan näkö- ja kuulovammojen aste ja vaikeus vaihtelevat. Esiintyessään yhdessä nämä kaksi toimintarajoitetta lisäävät toistensa toiminnallisia haittoja. Tämän vuoksi lieväkin aistivamma – esiintyessään yhdistelmän osana – vaikeuttaa arjessa toimimista, kuten tyypillisesti kuurosokeilla henkilöillä tapahtuu.
Normaaliaistisella henkilöllä kuuloaisti vahvistaa tiedostamattomasti näköaistin kautta tulevaa aistitietoa ja päinvastoin. Aistien yhteistoiminta mahdollistaa moniaistisen ympäristön sujuvan hallinnan. Kuulo- tai näköaistin vammassa terveen aistin tehostuneella toiminnalla voidaan kohtuullisesti kompensoida heikentyneen aistin toimintaa. Yhdistelmävammassa normaalit kompensaatiomekanismit romahtavat aiheuttaen aina suuremmat toiminnalliset haitat yksittäisen aistin toimintaan, kuin kyseisen aistin yksittäinen tarkastelu antaisi ymmärtää. Kompensointi vammautuneella aistilla aiheuttaa sen nopean väsymisen. Voimakas pinnistely heikentyneellä kuulolla voi estää sekä kuulon tehokkaan hyödyntämisen että näköaistin osittaisenkin toiminnan. Voimakas pinnistely estää myös kompensoitavan aistin toimintaa.
Kuurosokeat henkilöt eivät ole täysin kuuroja ja sokeita, vaan näkö- ja kuulovammojen aste ja vaikeus vaihtelevat. Esiintyessään yhdessä nämä kaksi toimintarajoitetta lisäävät toistensa toiminnallisia haittoja. Tämän vuoksi lieväkin aistivamma – esiintyessään yhdistelmän osana – vaikeuttaa arjessa toimimista, kuten tyypillisesti kuurosokeilla henkilöillä tapahtuu.
Normaaliaistisella henkilöllä kuuloaisti vahvistaa tiedostamattomasti näköaistin kautta tulevaa aistitietoa ja päinvastoin. Aistien yhteistoiminta mahdollistaa moniaistisen ympäristön sujuvan hallinnan. Kuulo- tai näköaistin vammassa terveen aistin tehostuneella toiminnalla voidaan kohtuullisesti kompensoida heikentyneen aistin toimintaa. Yhdistelmävammassa normaalit kompensaatiomekanismit romahtavat aiheuttaen aina suuremmat toiminnalliset haitat yksittäisen aistin toimintaan, kuin kyseisen aistin yksittäinen tarkastelu antaisi ymmärtää. Kompensointi vammautuneella aistilla aiheuttaa sen nopean väsymisen. Voimakas pinnistely heikentyneellä kuulolla voi estää sekä kuulon tehokkaan hyödyntämisen että näköaistin osittaisenkin toiminnan. Voimakas pinnistely estää myös kompensoitavan aistin toimintaa.
Lisätietoja www.kela.fi/vatu.


KUNTOUTUS

Kuntoutusohjauksen ja sopeutumisvalmennuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutus edellytysten tukeminen ja parantaminen antamalla  tietoa ja kuntoutusta edistäviä valmiuksia.
Vajaakuntoisen ammatillinen kuntoutus ja alle 65-vuotiaitten vaativa lääkinnällinen kuntoutus sekä aikuisen psykoterapia ovat Kelan lakisääteisiä velvollisuuksia. Kelan tehtävänä on selvittää sairastuneen kuntoutustarve, kun hän on saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivältä, sekä viimeistään silloin, kun henkilö hakee työkyvyttömyyseläkettä.
Lisäksi Kela myöntää ns. harkinnanvaraista ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta eduskunnan vuosittaisen määrärahan turvin.
Kuntoutusrahaa voi saada 16- 67 vuotias, joka osallistuu kokopäiväisesti kuntoutukseen pysyäkseen työelämässä, palatakseen työhön tai tullakseen työmarkkinoille.
Kun osallistut kuntoutukseen sinulla voi olla mahdollisuus saada  harkinnanvaraista, verotonta ylläpitokorvausta 9 euroa/pv kuntoutuksesta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin.


TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

Työkyvyttömyyseläkkeellä ja kuntoutustuen aikana on mahdollista työskennellä hieman, ilman että Kelan eläkkeen maksaminen keskeytetään. Vuonna 2016 ansioraja on 743,84 euroa.
Eläkkeen voit jättää myös lepäämään kolmeksi kuukaudeksi tai enintään kahdeksi vuodeksi, jos haluat vielä kokeilla työelämää.

LÄÄKEKORVAUS

Lääkkeiden hintalautakunta päättää apteekissa myytävien lääkkeiden  viitehinnat, jonka mukaan kelan lääkekorvaus maksetaan. Samoin se määrittelee mitkä lääkkeistä kuuluvat Kelan korvauksen piiriin.
Lääkekorvauksissa on vuoden 2016 alusta alkaen 50 euron vuotuinen alku omavastuu kaikille yli 18-vuotiaille.
Kelan normaali korvauslääkkeiksi luettavista apteekin tuotteista on tällä hetkellä 40 prosenttia.
Pitkäaikaissairauksiin on erikseen erikois korvausluokkia, jolloin lääkkeen hinnasta Kela korvaa joko 65 tai 100 %. Jos lääke kuuluu 100 % korvattaviin, joutuu siitä maksamaan 4,5 euroa/lääke.
Usein joudut kuitenkin vaihtamaan lääke nimestä toiseen vastaavaan, sen mukaan minkä lääkkeen viitehintaa on halvin. Tällöin apteekki tiedustelee sinulta, voiko vaihdon tehdä.
Jos et ota halvinta vaihtoehtoa, joudut sitten maksamaan lääkkeistäsi enemmän.

Sinulla on oikeus lisäkorvaukseen, jos itse maksamiesi lääkekustannusten osuus on tänä vuonna 610,37 euroa, joka on ns. lääkekatto. Tällöin maksat vain 2,5 euroa jokaisesta korvattavasta lääkkeestä.
Saat Kelasta ilmoituksen lisäkorvausoikeuden täyttymisestä.

MATKAKORVAUS

Kela maksaa sairauden tai kuntoutuksen vuoksi taksilla tekemistäsi matkojen kustannuksista sen osuuden, joka ylittää 25 euroa yhteen suuntaan. Kun itse maksamasi osuudet ylittävät 300 euroa, Kela maksaa ylittävän osan kokonaan.

Oman auton käytöstä kela voi omavastuuosuuden jälkeen korvata 0,20 euroa kilometriltä. Yöpymisraha on korkeintaan 20,18 euroa/yö.

SAIRASKULUKORVAUS

Saat sairaskuluista korvausta, kun käyt yksityisellä lääkärillä tai hammaslääkärillä, tai heidän määräämissään tutkimuksissa, tai esm. fysikaalisessa hoidossa tai kuntoutuksessa.

Näistä sairaskuluista korvataan yksityispuolella tutkimuksista ja hoidoista vahvistetun taksan mukaan. Kelan taksoihin voit tutustua ja palvelupisteissä ja konttoreissa.

SAIRASVAKUUTUSKORTTI

Jokainen Suomessa pysyvästi asuva saa kela-kortin, jolla voit osoittaa oikeutesi sairasvakuutuskorvauksiin. Tarvitset korttia lääkärin vastaanotolle ilmoittautuessasi, Kelan korvaamilla taksimatkoilla, sekä tietenkin apteekista lääkkeitä ostaessasi.
Suomen kansalainen saa myös eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla voi osoittaa oikeutensa lääketieteellisistä syistä välttämättömään sairaanhoitoon toisessa EU- ja Eta-maassa ja Sveitsissä.
Jos olet alle 65-vuotias, ja saat täysimääräistä kansaneläkettä, voit saada Kelasta kansaneläkkeensaajan kortin. Jos saat työeläkettä, saat työeläkettä maksavalta työeläkeyhtiöltä vastaavan kortin.


KELAN KONTTORIT JA PUHELIN- JA VERKKOPALVELU

Kelassa voit asioida monin eri tavoin. Voit mennä itse käymään Kelan konttorissa, silloin saat varmimmin tarvitsemaasi palvelua. Kelan konttoriin voit myös tilata etukäteen ajan, tämä kannattaa varsinkin silloin, jos kyseessä on jokin aikaa ja selvittelyä vievä asia. Silloin sinun tarvitsee kylläkin tietää ainakin osapuilleen mihin kategoriaan asiasi liittyy.
Voit asioida myös puhelimitse, valitsemalla jälleen oikean aliotsakkeen. Jos valitsemassasi puhelinpalvelussa on ruuhkaa, voit jättää soittopyynnön, jolloin kelasta soitetaan sinulle takaisin päin. Kelan puhelinpalvelu toimii 8-18 arkisin. Puhelimessa voit hoitaa samoja asioita kuin konttorissakin.

Voit myös käyttää Kelan verkkosivustoa, etsiä tietoa sieltä tai lasketuttaa onko sinulla oikeutta joihinkin etuuksiin kuten asumistukeen. Verkkosivulta löydät myös hakulomakkeita eri etuuksiin. Osa palveluista on haettavissa suoraan täyttämällä hakemus ja lähettämällä se Kelan sivuilta.

perjantai 14. lokakuuta 2016

TIETOKONEESTA ON MONEKSI


Kuinka usein kuulet jonkun sanovan, taas se istuu tuossa koneellaan. Käyttäisi senkin ajan paremmin. Kaikki muu onkin sitten yleensä sitä parempaa tekemistä, oli kyseessä sitten talouden hoito, television katselu kuin lenkkeily tai lukeminen.
Äläpäs sanokaan tietokonetta rasitteeksi ja ajanviejäksi, jolla ei ole mitään virkaa.  Toki täytyy myöntää, että kyllähän sen avulla voi tuhlatakin rahaa, ja silloin sanoja on oikeassa. Nimittäin kaikki rahapelit, joita esm. Ray:llä tai muilla rahalla pelattavia pelejä tarjoavilla yrityksillä on tarjolla, voi äkkiä viedä sievoisen summan pelihimoiselta.
Oikein käytettynä tietokone tarjoaa monia käyttömahdollisuuksia niin vapaa-aikaan kuin muuten.
Tietokoneella voit hoitaa verkkopankin kautta laskusi pelkällä kuukausi maksulla. Vakuutusasioitakin voit hoitaa netissä.
 Voit soitella ystävillesi, jos heillä ja sinulla on Skype puhelin ohjelma. Tietenkin voit pitää yhteyttä myös sähköpostilla ja vieläpä siinä parjatussa naamakirjassakin tekstiviestein.
Kirjoitusohjelmilla voit laittaa talteen niin muistilistat, puhelinnumerot kuin muut muistamista vaativat asiat. Niillä voit myös kirjoittaa kirjeitä, tosin moniko enää niin tekee.
Kirjastossa voit asioida tietokoneen avulla mm. pidentää laina-aikaa, ladata kirjoja, ja ennen muuta katsoa mitä kaikkia kirjoja on tarjolla. Jokaisesta uudemmasta kirjasta, kun on pieni selvitys kirjan sisällöstä. Meillä näkövammaisilla on myös mahdollisuus lukea lehtiä ruudunlukuohjelmalla.
Sinulla on myös mahdollisuus, vaikka uusia reseptejäsi Kanta.fi:ssä, tai vaikka katsella terveystietojasi sieltä.
Jos omaat kirjallisia taitoja voit pistää pystyyn blogin, johon kirjoittelet aiheen mukaisia kirjoituksia, ja tietenkin voit kirjoitusohjelmien avulla tallentaa talteen omia kirjoituksiasi.
Ja lukemiseen blogit tarjoavat mukavaa ajanvietettä, tai tietoa.
Itseäni jostakin syystä koukuttavat myös mainitsemani naamakirjan eli Facebookin pelit. Olen kaiketi sen verran lapsenmielinen, että nautin maksuttomista peleistä, vaikka joudunkin käyttämään pelatessa suurennusohjelmaa. Myös NVDA puheohjelma on minulla käytössä.
Tietenkin voit nauttia myös musiikista ja kuuntelemalla musiikkia esm. Youtubesta, joka tarjoaa melko laajan musiikkikokoelman ilmaiseksi, ilman kuukausimaksua, jonka joudut maksamaan käyttäessäsi Spotifua musiikin kuunteluun. Siinä ohjelmassa lienee kuitenkin enemmän kuunneltavaa musiikkia, niin ainakin väitetään.

Niin ja se tärkein meinasi unohtua, tietenkin netti on mitä parhain apukeino, kun tarvitset tietoa jostakin asiasta, tai jos etsit jonkun liikkeen aukioloaikoja. Wikipediassa on melko laaja tietovarasto, mutta sen antamia tietoja on osin varottava, koska kuka tahansa voi kirjoittaa kaiketi siihen. Näppäilet vain etsimäsi ja hetkessä saat monia linkkejä, joista voit lukea haluamastasi asiasta.

tiistai 4. lokakuuta 2016

KEIKAUSKAKKU

Olen nyt muutaman kerran tehnyt vanhan ajan keikauskakun mukaeltuna. Ohjeen nappasin Pirkka lehdestä, jota siis mukailin hieman.Yleensä olen tehnyt sen ananaspohjaisena, mutta omenapohjainenkin käy samalla lailla. Omenista tämä Pirkka lehden ohjekin oli tehty. Laitan tähän sen mukaellun, oikean reseptin, jota en siis ole edes kokeillut, löydät Pirkka lehdestä nro:9/2016.
Tarvitset:
2   prk       Ananasta renkaina/tai omenia kuorittuna ja viipaloituna
                 ( juoksevaa margariiniä)
2,5 dl         vehnäjauhoja
2    dl         sokeria
1    tl          leivinjauhetta
1    tl          vaniliinisokeria
1    tl          kanelia
2   kpl        kananmunia
1½ dl         juoksevaa margariiniä

Valmistus:
Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen. Mittaa kuivat aineet, ja sekoita ne. Lisää kananmunat(hiukan aikaa huoneenlämmössä olleet) ja juokseva margariini sekoittaen.
Voitele piirakkavuoka. Lado ananasrenkaat, joko kokonaisena tai pilkottuna piirakkavuoan pohjalle. Itse olen nyt laittanut pienempinä paloina, mutta valmiiksi pilkotut ovat mielestäni liian kosteita. Mutta tämähän on makuasia. Kaada ja tasoita piirakkataikina palojen päälle mahdollisimman tasaisesti. Itse olen käyttänyt apuna lusikkaa ja lusikan pohjaa. Lusikalla saa kaapittua taikinan taikinan tarkasti. ja jälkimmäisellä saat tasoiteltua sen.
Laita uuniin paistumaan noin puoleksi tunniksi. Halutessasi voit siirtää piirakan uunin alatasolle paistumaan paistamisen puolessa välissä, mutta se ei ole pakollista. Mielestäni piirakka onnistuu aivan hyvin tasalämmölläkin. Ohjeessa on tuo alataso mainittu, mutta koko ajaksi sillä en paistamista suosittele.

Kun piirakka on hiukan jäähtynyt, voit halutessasi siirtää/kumota sen toiselle lautaselle, jolloin tuo ananas/omenapohja tulee päällimmäiseksi. Itse olen jättänyt kaakun/piirakan piirakkavuokaan ja leikannut siinä siitä paloja. Silloin tuo ananas- tai omenatäyte on pohjalla.

torstai 29. syyskuuta 2016

KARJALANPAISTI

Tässä maistuva ja syksyinen tavallaan pataruoka, johon voi lisätä muitakin kasviksia laitettavaksi uuniin muhimaan esm. lanttua porkkanoiden ja sipulin lisäksi. Vielä, kun ruoka tarvitsee monta tuntia valmistuakseen, voi sillä aikaa kun ruoka on uunissa, käyttää ajan vaikka haravoimiseen.

Tarvitset:
1 pkt 700-900 g  Karjalanpaisti lihaa(siis kuutioina)
3-4      kpl           porkkanaa 
1-2      kpl           sipulia
1          rkl           suolaa
5-10    kpl           maustepippureita
2-3      kpl           laakerinlehteä
0,5       l               vettä


Valmistus:
Laita uuni lämpiämään 175 asteeseen. Lado lihat ja kasvikset kerroksittain uunivuokaan, mausta mausteilla ja muista lisätä vesi.
Laita vuoka uuniin ja anna kypsyä ensin 175 asteessa noin puolituntia, ja sen jälkeen 150 asteessa vielä 2-3 tuntia. Välillä voit tarkkailla, ettei paistos kuivu.

karjalanpaisti sivustosta www.k-ruoka.fi
(Kuvan lähde www.k-ruoka.fi)

torstai 8. syyskuuta 2016

JUNALLA ITSENÄISESTI LIIKKUMINEN

Apua arkeen, kun on kyseessä täytyy hieman kertoa siitä, kuinka matkani sujui, kun päätin kerrankin matkustaa ns. julkisillä kulkuvälineillä, tässä tapauksessa junalla.
Jo viikkoa aiemmin olin etsinyt, ostanut ja tulostanut itselleni liput istumapaikkoineen intercity-junaan. Minulle heikkonäköisenä tuo lipunosto sujui melko kitkattomasti ja ongelmitta, vaikka käytinkin ensimmäistä kertaa VR:n sivustoa ja sen nettikauppaa, tässä tapauksessa apunani oli suurennusohjelma Zoomtext.
Etsin ensin oikean päivän jolloin matkustin, sitten aikatauluista tarkistin oikeat minun aikatauluuni sopivat junayhteydet. Sitten ilmeisesti nettikaupan puolella valitsin vaunun ja mieleiseni istumapaikan.
Sitten kävi nuo valintani maksamassa pankkikortillani. Ainoa negatiivinen seikka, joka tuli esiin oli se, etten saanut menopaluuta samaan lippuun, enkä siis samalla kertaa maksettavaksi. Matkaliput tulivat sähköpostiini, josta tulostin liput
Pienen paikkakunnan asemalta matkaani aloittaessani, kysyin ja varmistin ensimmäiseksi, junan saavuttua asemalle, konduktööriltä oikean vaunun, sillä joka vaunussa näkyi olevan sama penkkinumerointi.
Junan ovikin avautui ongelmitta, sillä käytössä oli todella suuret painettavat ovenavaajat.
Melkein heti junan lähdettyä konduktööri tuli tarkistamaan matkaliput.  Lippujen tarkastus tapahtui lukemalla tuo matkapuhelimien latauksissakin käytettävä koodineliö.Minulle muuten tuli tuo sama lippu paluumatkan osalta matkapuhelimestakin haettavaksi ja luettavaksi, muttei jostain syystä menomatkan.

Junan päästyä matkaan ensi kertalaista hieman huimasi tuo junan vauhti, joka ilmeisesti oli jopa 140 kilometrin luokkaa tunnissa. Täytyy tietenkin myös kertoa, että kuulutukset asemista kuuluivat selkeästi, ja poissa oli täysin tuon aiemmilta, tosin jo monen vuoden takaa tutut keikutukset ja kolkkaaminen. Vauhdista huolimatta juna kulki tasaisesti, jopa asemalle saavuttaessa.
Niin ja esteettömyys oli otettu huomioon todella hyvin suuremman kapungin asemalla. Junan ovi, kun oli samalla tasolla laiturin kanssa. Oman kotipaikkakuntani asemalla tuo esteettömyys ei aivan toteudu.
Myös itse kaupungissa kulkeminen sujui ongelmitta, sillä olin sopinut etukäteen, että minua tullaan vastaa, kun en ollut vuosikymmeniin kulkenut määränpäässäni. Sainpa samalla myös hienon katsauksen  määränpäästäni, kun liikuimme jalan, koska matkapäivälle sattui kaunis ja lämmin ilma.

Paluumatkaan lähdimmekin saattajan kanssa taksilla. Olin itse varmistanut VR:n palvelunumerosta, mistä laiturista juna lähtee. Kiitokset saattajalle ystävällisestä palvelusta.
Hieman jännitti palatessa, kuinka saan oven avattua. Mutta onneksi junassa oli muita samalle asemalle jääviä, joten en joutunut itse avaamaan junan ovea.
Kuinkahan matkani olisi onnistunut, jos minulla ei olisi ollut ketään vastassa ja neuvomassa. Taidanpa kokeilla sitäkin joskus!

lauantai 13. elokuuta 2016

OPISKELUUN LUETUSKIRJOJA

Koulujen alkaessa on aiheellista tiedottaa, että Oppari.fi:stä on mahdollista saada maksullisia äänikirjoja peruskouluun, ammattikouluun ja lukioon.

Saatavana on niin perinteisiä äänikirjoja, Daisy trio kirjoja, pistekirjoja ja kohokuvastoja.

Valitse haluttu oppilaitos, saat esiin luettelon, jossa on eriteltynä kouluaineet, ja niistä löydät kunkin aineen osalta saatavissa olevat kirjat. Kirjat on myös eritelty äänikirjoihin, Daisy Trio kirjoihin ja Luetuskirjoihin. Niistä näet, mitä oppikirjoja on saatavilla missäkin muodossa.

Luetus-kirjat

Kuvaus: Luetus-kirjat ovat pelkästään tekstiä sisältäviä elektronisia kirjoja, joita kuunnellaan tietokoneen koneäänen avulla tai luetaan pistenäytöltä.
Kenelle: Luetus-kirjat on tarkoitettu näkövammaisten käyttöön.
Valikoima: Luetus-kirjoina on saatavissa maksullisia oppikirjoja. Tekstioppikirjojen lisäksi Luetus-kirjoina on työkirjoja, joihin voi tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaa vastauksia. Kieliaineiden Luetus-kirjat eivät sisällä foneettisia merkkejä. Luetus-oppikirjojen ajantasainen valikoima on Oppari-verkkokaupassa.
Käyttö: Luetus-kirjan käyttöä varten tarvitaan tietokoneeseen Luetus-ohjelma, joka on Näkövammaisten Keskusliiton kehittämä ja toimii Windows-koneissa. Ohjelman saa Näkövammaisten Keskusliitosta, info(at)thp.nkl.fi.
Muuta: Luetus-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin vastaa Näkövammaisten Keskusliiton tiedonhallintapalvelu, (09) 3960 4023, info(at)thp.nkl.fi

OPISKELUUN DAISY TRIOKIRJOJA

Koulujen alkaessa on aiheellista tiedottaa, että Oppari.fi:stä on mahdollista saada maksullisia äänikirjoja peruskouluun, ammattikouluun ja lukioon.

Saatavana on niin perinteisiä äänikirjoja, Daisy trio kirjoja, pistekirjoja ja kohokuvastoja.

Valitse haluttu oppilaitos, saat esiin luettelon, jossa on eriteltynä kouluaineet, ja niistä löydät kunkin aineen osalta saatavissa olevat kirjat. Kirjat on myös eritelty äänikirjoihin, Daisy Trio kirjoihin ja Luetuskirjoihin. Niistä näet, mitä oppikirjoja on saatavilla missäkin muodossa.

DaisyTrio-kirjat

Kuvaus: DaisyTrio-kirjat sisältävät tekstin, äänen ja kuvat. DaisyTrio-kirjaa voi kuunnella ja samaan aikaan seurata tekstiä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen näytöltä.
Kenelle: DaisyTrio-kirjat on suunnattu erityisesti oppilaille, joilla on luki- tai muu oppimisvaikeus tai jotka muusta syystä tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa. DaisyTrio-kirjat sopivat hyvin myös heikkonäköisille henkilöille, sillä tekstiä voi suurentaa.
Valikoima: Celian DaisyTrio-kirjat ovat kone- tai ihmisäänellä luettuja oppi- ja tietokirjoja. Ihmisäänellä luettuja DaisyTrio-oppikirjoja on saatavilla peruskoulun lukuaineista. Myös joitakin lasten kuvakirjoja on saatavana DaisyTrio-kirjoina. Lastenkirjat on luettu ihmisäänellä.
Käyttö: Lainattavat DaisyTrio-kirjat löytyvät Celianet-verkkopalvelusta, jossa kirjaa voi kuunnella suoratoistamalla tai vaihtoehtoisesti lataamalla kirjan. Kirjan ominaisuudet saa parhaiten käyttöön kuuntelemalla ladattua kirjaa lukuohjelmalla. Ajantasainen oppikirjojen DaisyTrio-valikoima on selailtavissa Oppari-verkkokaupassa, josta maksulliset oppikirjat tilataan. DaisyTrio-oppikirjat avautuvat suoraan lukuohjelmaan, joka tulee kirjan mukana.
(lähde:oppari.fi)

OPPARISTA ÄÄNIKIRJOJA KOULUNKÄYNTIIN

Koulujen alkaessa on aiheellista tiedottaa, että Oppari.fi:stä on mahdollista saada maksullisia äänikirjoja peruskouluun, ammattikouluun ja lukioon.

Saatavana on niin perinteisiä äänikirjoja, Daisy trio kirjoja, pistekirjoja ja kohokuvastoja.

Valitse haluttu oppilaitos, saat esiin luettelon, jossa on eriteltynä kouluaineet, ja niistä löydät kunkin aineen osalta saatavissa olevat kirjat. Kirjat on myös eritelty äänikirjoihin, Daisy Trio kirjoihin ja Luetuskirjoihin. Niistä näet, mitä oppikirjoja on saatavilla missäkin muodossa.


Äänikirjat

Kuvaus: Celian äänikirjat ovat ihmisäänellä luettuja digitaalisia äänitallenteita. Kirjaa voi kuunnella ja sen sisältöä selata tietokoneohjelmalla tai mobiilisovelluksella kirjan linkkien ja rakenteen avulla.
Kenelle: Äänikirjat sopivat lähes kaikille henkilöille, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa. Painetun tekstin lukemista voi hankaloittaa esim. lukivaikeus, näkövamma tai heikentynyt näkö, kehitysvamma, keskittymisvaikeudet, CP-vamma tai lihassairaus.
Valikoima: Celianet-verkkopalvelussa on yli 40 000 äänikirjaa. Lainattavien kirjojen valikoimaan kuuluu muun muassa romaaneja, elämäkertoja, tietokirjallisuutta sekä lasten ja nuorten kirjallisuutta. Saatavana on myös ruotsinkielisiä ja vieraskielisiä kirjoja sekä noin 140 selkokielistä äänikirjaa, joissa kirjan kieli ja sisältö on muokattu helposti ymmärrettäväksi.
Maksullisia äänioppikirjoja voi ostaa Oppari-verkkokaupasta peruskoulun ja lukion opintoihin. Kaikki oppikirjat eivät sovellu äänikirjoiksi, esimerkiksi matematiikan kirjat.
Käyttö: Lainattavat kirjat saa käyttöön käymällä lähimmässä kaupungin- tai kunnankirjastossa, joka tarjoaa Celian äänikirjapalvelua. Kirjaston henkilökunta kertoo palvelusta tarkemmin ja antaa tunnukset sen käyttöön. Lue lisää äänikirjapalvelusta yksityishenkilöille.
Kuuntelu: Äänikirjoja voi kuunnella esimerkiksi tabletin tai älypuhelimen maksuttomallaPratsam Reader -mobiilisovelluksella tai Celianetissä suoratoistona. Kirjan voi myös ladata ja siirtää kuunteluohjelmaan tai -laitteeseen. Äänioppikirjoissa kuunteluohjelma on ostetun kirjan mukana.
(Lähde:oppari.fi)

KULJETUSPALVELUT

Näkövammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada sosiaalitoimen myöntämä taksikortti, joka oikeuttaa henkilön saaman 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa omavastuun hinnalla. Omavastuun laskeminen vaihtelee kunnittain, mutta yleisemmin perusteena käytetään matkahuollon julkisen liikenteen taksoja.

Tätä etuutta hakiessasi tarvitset lääkäriltä B-todistuksen, johon on haittaprosentti ja -aste merkittynä. Toimita hakemus ja lääkäritodistus sosiaalitoimeen.

perjantai 15. heinäkuuta 2016

APUA ARKEEN: VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA


VAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA

Vammaisen pysäköintiluvan haku siirtyi vuoden 2016 alusta Trafille.
Voit asioida trafin sivuilla tai jättää pysäköintilupahakemuksen Ajovarman toimipisteeseen. Vammaisen pysäköintilupa maksaa 25 euroa. Itse lupa on muuttunut niin, ettei luvan kääntöpuolella ole enää valokuvaa henkilöstä, jolle se on myönnetty. Lupa on voimassa kymmenen vuotta.
Kun sinulla on hankittuna vammaisen pysäköintilupa saat myös vapautuksen ajoneuvon käyttöverosta.

Vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa osin poikkeamaan pysäköintirajoituksista, mutta ei anna silti vapaita käsiä pysäköintiin.
Nyrkkisääntö on helppo muistaa : Kaikki tieliikennelain erityiset pysäköintikiellot koskevat myös autoilijaa, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa.

Tieliikennelain 28 b §:n mukaan luvalla saa pysäköidä ilmaiseksi maksullisille paikoille, pysäköintialueella mahdollista aikarajoitusta pidemmäksi ajaksi, sekä alueella, missä pysäköinti on kielletty liikennemerkillä. Myös parkkialueiden invapaikat ovat luvan turvin käytössä.

Laki ei vapauta luvalla pysäköivää lain 27 §:n rajoituksista. Pysäköinti on siten kielletty jalkakäytävällä, suojatiellä, alikulkukäytävässä tai tunnelissa. Jalkakäytäville pysäköidyt autot vaikeuttavat eniten juuri vammaisten itsensä liikkumista.

Vammaisen pysäköintiluvan turvin autoa ei saa jättää 30 metriä lähemmäksi rautatien tasoristeystä, kiinteistölle johtavan ajotien kohdalle tai siten, että tie tukkeutuu.

Lupa ei myöskään oikeuta pysäköimään merkityn pysäköintipaikan viereen, siten, että ajoneuvo jää edes osittain merkityn paikan ulkopuolelle, tai yksityisalueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa.

lauantai 2. heinäkuuta 2016

KAALIKÄÄRYLEET JA UUDET PERUNAT

Nopean ja maistuvan ruuan saat ostamalla kaupasta kaalikäärylepakkauksen, ne kun ovat todella suuritöisiä kotona laitettavaksi. Niistä tulee vielä parempia, kun laitat ne siirapin kera uunin hautumaan/paistumaan. Itse olen pitänyt niitä uunissa noin puoli tuntia.Siihen kun keittää uusia perunoita kaveriksi ja tietty puolukkahilloa.
Eli laita kaalikääryleet uunivuokaan, ja kaada juoksevaa siirappia päälle. Anna olla 175 asteessa puoli tuntia.
Sitten kun vielä jaksaa rapsutella uusista perunoista kuoret pois juuresharjalla tai pottukintailla, ja kiehumisaika niille on hiukan lyhyempi n. 20 minuuttia. Kyllä maistuu, eivätkä kaloritkaan kiusaa.


kaalikääryleet sivustosta www.k-ruoka.fi
(Kuvan lähde: K-ruoka.fi)

perjantai 24. kesäkuuta 2016

HYVÄÄ JUHANNUSTA

Jälleen on aika viettää tätä keskikesän juhlaa, eikö se niin ole, että joulu on joka vuosi, mutta juhannus vain kerran vuodessa! Siis oikein hyvää juhannusta kaikille!

sunnuntai 19. kesäkuuta 2016

NELJÄNTIEN RISTEYS JA LOPOTTI

Yritän näin aluksi laittaa ajatuksia eri tyylilajin kirjoista. Itse pidin kovasti Tommi Kinnusen kirjasarjasta, johon kuuluvat kirjat Neljäntien risteys ja Lopotti. Kyseessä on sukutronikkoista, joissa kerrotaan erään suvun tarinaa taitaa olla jo neljännessä polvessa, tässä Lopotissa. Yksi kirjan päähenkilöitä on Helena, sokea tyttö ja myöhemmin nainen, jonka elämän ja vastoinkäymisten kautta peilataan suvun tarinaa. 
Pidin näistä kirjoista, koska ne kuvaavat mielestäni hienosti mennyttä ja tätä päivää. 
Neljäntien risteyksestä on jo tehty näytelmä, varmaan seuraavaksi myös Lopotista.

Tommi Kinnunen (1973, Kuusamo) on suomalainen opettaja ja kirjailija. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu kaksi romaania, näytelmä- ja kabareetekstejä sekä oppimateriaalia.(Lähde Wikiperia)

Kuvahaun tulos haulle kinnunen tommi
(Kuva hs.fi)

tiistai 14. kesäkuuta 2016

MAKARONILAATIKKO

Tänään ajattelin valmistaa ruuaksi vanhanajan makaronilaatikkoa, jota varmasti jokainen on syönyt niin kotona, kuin koulussakin.

Tarvitset:

(4 hengelle)
1 ps      makaronia
1 l         vettä
1           lihaliemikuutio
400 g    jauhelihaa
1           sipuli
0,5 l      maitoa
3           kananmunaa
1 tl        suolaa
1 tl        maustepippuria

Valmistus:

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Keitä vesi kiehuvaksi ja lisää makaronit ja lihaliemikuutio, keitä 10 minuuttia. Ruskista jauheliha ja silputtu sipuli, mausta suolalla ja maustepippurilla. Laita ainekset kerroksittain uunivuokaan. Makaronit päällimmäisiksi. Sekoita maidon joukkoon 3 kananmunaa, niin, että niiden sisus sekoittuu. Kaada munamaito vuokaan. Paista uunissa 175 asteessa 45-60 minuuttia. Tarjoa lisukkeeksi raikasta tomaattisalaattia.perjantai 10. kesäkuuta 2016

JUMPPA PIRISTÄÄ

Kesä on mukavaa aikaa, kun se tuo jumppa mahdollisuuden aivan tuohon kotipihalle. Sitä oikein ehtii kaivata syksyn ja talven aikana, kun se on muualla. Olisihan se silloinkin kävelymatkan päässä, mutta kylmä ilma estää meikäläisen jumppailun näin astmaattisena. Ei tarvita kuin aste miinusta, niin sen tuntee keuhkoissa ja hengityksessä.

Nautin todella äsköisestä puolituntisesta (taisi siinä hieman kauemminkin mennä). Ja tietenkin musiikki kruunasai jumppahetken. Musiikin tahtiin on mukava liikkua. Siksi huonokuuloisena asetunkin aina mahdollisemman lähelle tuota soitinta. 
Oman pikku jännityksensä tuo sitten tuo näkövamma, että näenkö nyt varmasti, mikä liike kulloinkin on menossa. Vaikka haitanneeko tuo mitään, vaikka hiukan jumppailisinkin jälkijunassa, eli toistaa vanhaa liikettä, kun toiset ovat jo siirtyneet uuteen liikesarjaan. Sen verran huumoria pitää olla, ettei pienestä ota paineita. Tämä tietenkin on vain oma mielipiteeni.Voihan olla, että toiset jäävät juuri tuon väärin tekemisen pelon takia pois. Mielestäni jumppa on tarkoitettu ihan kaikille, vaikka sitä kaiketi seniorijumppana mainostetaankin. Nautin siis todella tänäänkin tuosta liikunnallisesta hetkestä. Ei yhtään tullut kylmä, vaikka kesäkuusta huolimatta asteita oli vain kymmenen. Kiitos siis jumpanvetäjä Kirsille!Kiittelee Se entinen kirjan kanssa sohvalla löhööjä (ehtiihän sinne nyt ), jolle jumppa oli aiemmin välttämätön paha.


Tyttö, Siluetti, Korkokengät, Kengät
(Clipartista, piti laittaa Kuvaan myös se sohva, tässä siis vain jumpan jälkeen löhöilijä...)

torstai 2. kesäkuuta 2016

RAPARPERIKIISSELI

Tänään tuli mieleen uusi mieliteko, sellainen tosi keväinen; nimittäin raparperikiisseli. (Ja sen kylkiäisenä raparperipaistos.)
Tässä tuon helpon keväisen jälkiruuan ohje:

Tarvitset:

0,5 dl      raparperiä
2,5 dl      vettä
1    dl      sokeria
3   rkl      perunajauhoja

Valmistus: 

Kuori raparperi, ja paloittele se pieniksi paloiksi. Kaada kattilaan vesi, lisää raparperipalat ja sokeri. Anna kiehua 3:lla 15 minuuttia. Sekoita n. 0,5 dl vettä nuo 3 ruokalusikallista perunajauhoja. Ota kattila pois levyltä. Kaada kattilaan ohuena nauhana tuo perunajauhoseos samalla sekoittaen.
Ja voila, kiisseli on valmista nautittavaksi, joko kuumana tai kylmänä ja mielellään maidon kera.

sunnuntai 29. toukokuuta 2016

KAUPASSA TIHRUSTELUA

Laitetaanpa väliin blogia tapahtuu tosielämässä. Olen tässä miettinyt kuinka hassunkurinen näky olenkaan, kun kaupasssa joudun ottamaan lasit pois päästäni, jotta nään mitä jossakin tuoteselosteessa lukee. Yritän sitten tihrustaa tekstiä pelkillä silmilläni, niin että paketti on aivan silmieni edessä, melkeinpä kiinni. Miten tämä voi olla näin?
Minulla on kaukolasit, että lukulasit erikseen, ja olen kaiketi niin laiska, ja toisaalta ei edes muista ottaa toisia laseja kauppaan. Se, että lasit ovat erikseen, johtuu putkinäöstäni. Tosin en tiedä, pystyisinkö näkemään jotakin moniteho/kaksteholaseilla, jos minulla sellaiset olisi?
Olen monta kertaa kaupasta palattuani miettinyt, kuinka monen ihmisen päivän pelastin hassunkurisella käytökselläni!?

maanantai 16. toukokuuta 2016

DAISY-KUUNTELULAITTEET

Daisy-kuuntelulaitteita on tietoni mukaan käytössä ainakin neljänlaisia. Sen lisäksi daisy-äänikirjoja voi tietääkseni kuunnella tietokoneelta Celia-kirjastosta suoratoistona.

Vanhin käytössä oleva Daisy kuuntelulaite on nimeltään Viktor, jonka nimen se myöskin kertoo aina ensimmäiseksi, kun avaa laitteen. Tämä Viktor on niin sanottu karvalakkimalli, jossa on mahdollisimman vähän painikkeita. Tällä Viktorilla voidaan kuunnella ainoastaan ja vain Daisy-levykkeitä.
Viktorista on nykyisin käytössä myös kehittyneempi malli, jossa on myös muistitikkutallennus, joten tähän malliin voi ladata kirjoja levykkeiden lisäksi myös muistitikulle.

Ainoastaan kirjojen lataukseen Celiasta tietokoneella on käytössä kaksi eri hiukan erimallista pienempää kuuntelulaitetta. Vanhempi on nimeltään Stremer ja uudempi Linio Pocket. Kirjoja voidaan Pocketiin ladata joko johdon avulla tietokoneesta tai sitten suoraan muistitikulle. Omasta mielestäni tuo muistitikulle lataaminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa.

Celia ei vastaa Daisy-soittimien tai muiden kuuntelulaitteiden hankinnasta, jakelusta, huollosta tai käytön ohjeistuksesta, vaan tarvitsijat saavat niitä apuvälineinä terveydenhuollon kautta tai Näkövammaisten liiton Daisy-palvelusta.

CELIA KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Seuraavaksi jaan teille Celia-kirjaston tiedotteen. Varmasti kaikkein tärkein niistä on käyttösäännöt ja niiden noudattaminen. 


Valppautta Celian aineiston käyttösääntöjen noudattamiseen


Viime aikoina on tullut esiin useita tapauksia, joissa Celian aineistoa on käytetty käyttösääntöjen vastaisesti. Lainattua aineistoa on mm. luovutettu muille tai myyty edelleen kirpputorilla tai verkossa.

Siksi lienee hyvä kerrata Celian aineiston käyttösääntöjä. Käyttösääntöjen mukaan sekä Celian cd-levyt että ladatut kirjatiedostot on tarkoitettu omaan henkilökohtaiseen käyttöösi. Levyt ja tiedostot on hävitettävä käytön jälkeen. Niistä ei ole luvallista kerätä omia kotikirjastoja eikä levyjä tai tiedostoja saa vaihdella muiden käyttäjien kanssa. Aineistoa ei ole myöskään tarkoitettu omaisten käyttöön.

Rekisteröityessäsi Celian palveluiden käyttäjäksi sitoudut käyttösääntöjen noudattamiseen. Sääntöjen tahallinen rikkominen voi johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen ja rikosilmoitukseen. Tahallinen väärinkäyttö on kaikkien käyttäjien kannalta erittäin ikävää, koska se voi tekijänoikeudellisista syistä vaarantaa tai vaikeuttaa Celian palveluiden tarjoamista ylipäätään.

Celian käyttösäännöissä todetaan väärinkäytösten seuraamuksista seuraavasti:

"Celian aineisto on tuotettu tekijänoikeuslain 17 §:n nojalla ainoastaan lukemisesteisen henkilön henkilökohtaiseen käyttöön. Aineiston luovuttaminen muille tai jakaminen verkossa on ehdottomasti kielletty. Ladattuihin kirjoihin lisätään digitaalinen vesileima, jonka avulla kirjan alkuperäinen käyttäjä voidaan tunnistaa.

Jos Celian tietoon tulee ilmeinen tekijänoikeusrikos tai -rikkomus, tapauksesta tehdään rikosilmoitus. Celian käyttösääntöjen tahallinen tai toistuva rikkominen johtaa Celian palveluiden käyttöoikeuden menettämiseen."

Käyttösääntöihin voi tutustua kokonaisuudessaan Celian verkkosivuilla:

www.celia.fi/palvelut/kayttosaannot/

Toivon kaikilta käyttäjiltä valppautta käyttösääntöjen noudattamisen suhteen!


Minna von Zansen
Celia

perjantai 6. toukokuuta 2016

PANNUKAKKU

Olen kuullut sanottavan, että jollekin asialle voi käydä kuin pannukakulle. Eli asia voi epäonnistua.
Tässä kuitenkin kaikille varmasti tuttu pannukakun resepti:

Tarvitset:

5    dl      maitoa
2,5 dl      vehnäjauhoja
2    kpl    kananmunia
1    tl       suolaa
1    rkl     sokeria

Valmistus:

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Kaada kulhoon ensin puoli litraa maitoa, ja vatkaa siihen vispilällä vehnäjauhot, suola ja sokeri. Anna taikinan turvota noin puolituntia.
Lisää kananmunat vatkaten. Kaada taikina voideltuun uunivuokaan. Anna paistua uunissa kullaruskeaksi. Aikaa tähän kuluu noin 45 minuuttia tai tunti, uunista riippuen.


pannukakku ohje sivustosta www.kotikokki.net
Kuvanlähde:Kokkinet